After Midnight

“О како је лепо бити глуп”! Паметните жени потешко доживуваат оргазам?

Паметните жени потешко доживуваат оргазам, затоа што постојано размислуваат на нешто и не се сконцентрирани на уживањето кое сексот го нуди.

Едно германско истражување покажало дека образованите жени имаат полош секс. Дури 62% од жените кои имаат завршено средно школо или факултет имаат потешкотии при доживувањето на оргазам.

Додека пак од друга страна, само 38% од жените кои немаат завршено средно или факултет го имаат овој проблем.

Со образованието, се зголемува желбата за кариера, социјален живот, одговорноста, а сето тоа влијае на сексуалниот живот. Кога мислите лутаат тешко е да се постигне сексуалниот врв, велат истражувачите.

Напиши коментар