Мојата кујна

Направете вкусни полнети мекици!

Потербно:

  • 15 грама шеќер
  • 1  сол
  • 20 кесички сув квасец
  • 50 грама зејтин
  • 200 мили литри вода
  • 550 грама брашно
  • 200 мили литри јогурт

 

 

Подготовка:

Ква­се­цот, топ­ла­та во­да, ше­ќе­рот, сол­та, јо­гур­тот и зеј­ти­нот се со­е­ди­ну­ва­ат, а на крај се до­да­ва браш­но­то и уба­во се за­ме­су­ва те­сто. Се оста­ва да от­стои еден час. По­тоа се де­ли на 10 де­ла. Од се­кое топ­че се рас­у­ку­ва ко­ра, ко­ја тре­ба да би­де тен­ка.
По­тоа ко­ра­та се пре­мач­ку­ва со фи­лот, кој е со­ста­вен од из­ме­ша­но си­ре­ње и јај­це. По­тоа ко­ра­та од си­те стра­ни се за­тво­ра, да би­де ка­ко плик. По­тоа се сти­ска мал­ку со су­ка­ло­то. Се оста­ва­ат око­лу 15-20 ми­ну­ти, а по­тоа се пр­жат од две­те стра­ни.

Напиши коментар