Мојата кујна

Совети за полесно готвење

Затоплете го ручекот

Ако сте го под­го­тви­ле  ру­че­кот по­ра­но од пла­ни­ра­но­то вре­ме за ја­де­ње, нај­ед­но­став­но мо­же­те да го згре­е­те, а при тоа да не го ису­ши­те, ако го ста­ви­те да се стоп­ли на тен­џе­ре со па­реа.

Не­пе­чен ко­лач

Ако сте го из­ва­ди­ле ко­ла­чот од рер­на, а тој не е до­пе­чен, то­гаш лес­но ќе го ре­ши­те проб­ле­мот. Ста­ве­те го во лад­но мле­ко и по­тоа по­втор­но вра­те­те го во рер­на. До­кол­ку сте за­бо­ра­ви­ле да ста­ви­те хар­ти­ја за пе­че­ње и ко­ла­чот се за­ле­пил за та­ва­та, то­гаш врз ко­ла­чот ста­ве­те мо­кра кр­па, оста­ве­те ја да стои не­кол­ку ми­ну­ти и ко­ла­чот сам ќе се од­ле­пи од пле­хот.

При­бор кој све­ти

Во­да­та во ко­ја се ва­ре­ле ком­пи­ри е иде­ал­но ме­сто за чи­сте­ње на при­бо­рот за ја­де­ње. При­бо­рот тре­ба во во­да­та да врие око­лу де­сет ми­ну­ти, а по­тоа се плак­не со лад­на во­да.

Исе­че­те ја тор­та

Ако са­ка­те тор­та­та или ко­ла­чот да ја исе­че­те на ед­на­кви пар­чи­ња, по се­кое се­че­ње но­жот ста­вај­те го во лад­на во­да, а до­кол­ку се­че­те тор­та или ко­лач кој има мно­гу крем, то­гаш но­жот по­леј­те го со мла­ка во­да.

Мас­ло за ја­де­ње

Мас­ло­то за ја­де­ње кое ед­наш сте го упо­тре­би­ле, по не­кол­ку ча­са ќе ја сме­ни бо­ја­та. Ако са­ка­те да ја за­др­жи­те бо­ја­та, во мас­ло­то ста­ве­те луш­пи од јај­це, кои ќе ги ме­ну­ва­те на не­кол­ку де­на.

Прем­но­гу сол

И на нај­до­бри­те го­тва­чи им се слу­чу­ва по­не­ко­гаш да ста­ват сол по­ве­ќе од тоа што е по­треб­но. За да ја ис­пра­ви­те гре­шка­та и да го до­би­е­те по­са­ку­ва­ни­от вкус, во ја­де­ње­то ста­ве­те ед­на ла­жи­ца оцет и ед­на ла­жи­ца ше­ќер. Се­ка­ко, мо­же­те да ста­ви­те и мал­ку со­да би­кар­бо­на. Ако сте ја пре­со­ли­ле су­па­та, то­гаш за да го не­у­тра­ли­зи­ра­те со­ле­ни­от вкус, до­дај­те еден-два ком­пи­ри.  До­кол­ку сте го пре­со­ли­ле ме­со­то, то­гаш об­ви­ткај­те го во мо­кра кр­па и оста­ве­те го да по­стои око­лу еден час.

Пр­же­ње ком­пи­ри

Пом­фри­тот ќе би­де по­вку­сен ако пред да го пр­жи­те, го ста­ви­те не­кол­ку ми­ну­ти да про­врие во вре­ла во­да. По­тоа се су­ши, па се пр­жи. На крај се по­си­пу­ва со мал­ку браш­но за да би­де крц­кав.

Кро­мид кој не ги драз­ни очи­те

Кро­ми­дот по­лес­но ќе го из­лу­пи­те и не­ма да ги изи­ри­ти­ра­те очи­те ако пр­во го ста­ви­те не­кол­ку ми­ну­ти во во­да, а по­тоа го сеч­ка­те.

Браш­но

Ако не­ма­те мно­гу го­ле­мо искус­тво со ме­се­ње, то­гаш тре­ба да зна­е­те де­ка пред да поч­не­те да ме­си­те, браш­но­то тре­ба да го се­е­те. Та­ка браш­но­то ќе би­де по­лес­но за ме­се­ње.

Ком­пир

Ако са­ка­те ком­пи­ри­те да оста­нат це­ли до­де­ка ги ва­ри­те, то­гаш во во­да­та за­дол­жи­тел­но ста­ве­те мал­ку сол.

Напиши коментар